Ogólne Warunki Świadczenia

Usług McHayes&StewardGroup Sp. z o.o.​

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Misja McHayes&StewardGroup Sp. z o.o.:
Wspieramy działy sprzedaży w osiąganiu lepszych wyników
2. Cel:
Podnoszenie kompetencji (postawa, wiedza, umiejętności) pracowników działów sprzedaży naszych Klientów
3. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług określają zasady realizacji, przez McHayes&StewardGroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, następujących usług: projektów zamkniętych, szkoleń otwartych oraz Szkoły Zarządzania Sprzedażą.
4. Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach świadczenia usług jest mowa o:
1) OWU – rozumie się przez to niniejsze „Ogólne warunki świadczenia usług przez McHayes&StewardGroup Sp. z o.o.”.
2) McHayes – rozumie się przez to McHayes&StewardGroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146020, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN, NIP: 5252255653, Regon: 015325800.
3) Usługach – rozumie się przez to usługi szkoleniowe i doradcze realizowane przez McHayes w ramach projektów zamkniętych, szkoleń otwartych oraz Szkoły Zarządzania Sprzedażą.
4) Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, która zleciła McHayes realizację Usług (wyłącza się stosowanie OWU do usług świadczonych na rzecz konsumentów).
5) Uczestniku – rozumie się przez to wskazaną przez Klienta osobę fizyczną, na rzecz której Klient zamówił realizację Usług przez McHayes.
6) Trenerze – rozumie się przez to osobę prowadzącą szkolenie / wykłady lub realizującą usługi doradcze z ramienia McHayes.
5. Usługi realizowane są przez McHayes na rzecz Klientów na podstawie zamówień złożonych przez Klientów, na wzorach formularzy dostarczonych przez McHayes. Na życzenie Klienta możliwe jest również zawarcie umowy zlecenia, wzór odpowiedniej umowy można otrzymać w biurze McHayes.
6. Szczegółowe warunki umów zawieranych przez McHayes z Klientami oraz zamówień składanych przez Klientów (w takim zakresie, w jakim zostały one przyjęte przez McHayes), mają pierwszeństwo przed OWU.
7. Wszelkie informacje można uzyskać:
1) osobiście: ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa;
2) na stronach www: www.hayes.com.pl
3) pocztą e-mail: biuro@hayes.com.pl
4) telefonicznie: +48 22 423 02 13
8. Materiały szkoleniowe, ankiety i kwestionariusze oraz metodologia realizacji Usług jak również wszelkie opracowania tego dotyczące stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i są przedmiotem przysługujących McHayes autorskich praw majątkowych. Klienci i Uczestnicy nie nabywają żadnych praw do utworów opisanych w zdaniu poprzedzającym chociażby ich kopie lub oryginały zostały im udostępnione, a w szczególności nie następuje przeniesienie na Nich takich praw, ani nie zostaje udzielona na Ich rzecz licencja.
§ 2. Projekty zamknięte
Informacje ogólne
1. McHayes, na zlecenie Klientów opracowuje i realizuje usługi szkoleniowe oraz doradcze w formie projektów zamkniętych.
2. Projekty zamknięte realizowane są w miejscach i czasie uzgodnionym przez Klienta z McHayes. Proponowana tematyka szkoleń i projektów doradczych oraz informacja o Trenerach znajduje się na stronie: www.hayes.com.pl. Informacje można uzyskać również w biurze McHayes.
3. Na potrzeby organizacji szkolenia zamkniętego, Klient zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt zapewnić:
1) dobrze oświetloną, w pełni wyposażoną salę wykładową (rzutnik multimedialny wraz z ekranem, flipcharty oraz markery, krzesła i stoły), która zostanie przygotowana zgodnie z dodatkowymi wskazówkami przesłanymi przez McHayes;
2) posiłki dla Uczestników oraz Trenera: przerwa kawowa, obiad, przerwa kawowa, każdego dnia realizacji szkolenia zamkniętego;
3) nocleg (ze śniadaniem) dla Trenera od dnia poprzedzającego szkolenie zamknięte oraz pomiędzy każdymi dwoma kolejnymi dniami organizacji tego szkolenia.
4. Na życzenie Klienta McHayes udzieli Klientowi pomocy w wybraniu i zarezerwowaniu miejsca organizacji szkolenia zamkniętego.
5. Noclegi oraz nieprzewidziane w ustępach poprzedzających wyżywienie dla Uczestników Klient może zapewnić wg swojego uznania. Dla zachowania efektywności pracy Uczestników na szkoleniach wskazane jest, aby noclegi zapewnione były dla wszystkich Uczestników, którzy musieliby dojeżdżać na szkolenie ponad 1 godzinę.
Zasady składania zamówień
6. Warunkiem realizacji projektu zamkniętego na rzecz Klienta jest przesłanie do McHayes prawidłowo wypełnionego zamówienia. Zamówienia należy składać na formularzu zamówienia szkolenia zamkniętego / usługi doradczej dostępnym w biurze McHayes, po uprzednim uzgodnieniu z McHayes tematyki realizowanej Usługi oraz terminu i miejsca jej realizacji.
7. Kalendarz dostępności czasu Trenerów prowadzi McHayes. Złożenie zamówienia realizacji Usługi świadczonej przez konkretnego, wskazanego w zamówieniu Trenera, wymaga uprzedniego uzgodnienia z McHayes.
Testy wiedzy / Zasady wydawania dyplomu / certyfikatu uczestnictwa
8. Cena szkolenia zamkniętego obejmuje wydanie Uczestnikom certyfikatu uczestnictwa, nie obejmuje kosztów przeprowadzenia testu wiedzy oraz wydania Uczestnikom dyplomu ukończenia szkolenia zamkniętego.
9. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu zamkniętym potwierdza wyłącznie udział Uczestnika w danym szkoleniu. Wydawany jest przez Trenera prowadzącego zajęcia, po zakończeniu szkolenia, Uczestnikom, którzy uczestniczyli w co najmniej 65% prowadzonych zajęć.
10. Klient, w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem zamkniętym, może zwrócić się do McHayes, o przeprowadzenie dla Uczestników testu wiedzy oraz wydanie dyplomów ukończenia szkolenia zamkniętego. Usługa przygotowania i przeprowadzenia testu wiedzy wyceniana jest indywidualnie po otrzymaniu zapytania od Klienta.
11. W zależności od potrzeby zgłaszanej przez Klienta test wiedzy może zostać przeprowadzony:
1) jednorazowo (wyłącznie po szkoleniu), dwukrotnie (przed i bezpośrednio po szkoleniu), trzykrotnie (przed, po i miesiąc po szkoleniu);
2) w wersji pisemnej (w trakcie przeprowadzania testu wiedzy wymagana jest obecności wszystkich Uczestników i Trenera).
12. Dyplom ukończenia szkolenia zamkniętego wydawany jest na życzenie Klienta. Dyplom może być wydany wyłącznie Uczestnikowi, który uczestniczył w co najmniej 65% prowadzonych zajęć oraz udzielił nie mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy realizowanym po szkoleniu. Na życzenie Klienta na dyplomie ukończenia szkolenia zamkniętego może zostać umieszczona ocena uzależniona od ilości poprawnych odpowiedzi udzielonych przez Uczestnika:
1) od 0 do 50% poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczna (2);
2) od 50,01 do 70% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna (3);
3) od 70,01 do 90 % poprawnych odpowiedzi – ocena dobra (4);
4) od 90,01 do 100% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra (5).
Cena
13. Cena szkolenia zamkniętego obejmuje wyłącznie:
1) dojazd Trenera na miejsce realizacji szkolenia zamkniętego (na terenie Polski);
2) przeprowadzenie szkolenia zamkniętego;
3) komplet materiałów dydaktycznych;
4) wystawienie oraz przekazanie certyfikatów uczestnictwa;
5) przeprowadzenie ankiety oceniającej poziom organizacyjny i merytoryczny szkolenia;
6) opracowanie i przekazanie Klientowi raportu poszkoleniowego.
14. Cena szkolenia zamkniętego nie obejmuje w szczególności kosztów dojazdu, wyżywienia i noclegów Uczestników, wyżywienia i noclegów Trenera, wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem, które własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany jest zapewnić Klient.
15. Cena usługi doradczej obejmuje wyłącznie:
1) dojazd Trenera na miejsce realizacji usługi doradczej (na terenie Polski);
2) realizację usługi doradczej.
16. Cena usługi doradczej nie obejmuje w szczególności kosztów noclegów Trenera, które własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany jest zapewnić Klient.
Zmiana terminu / miejsca realizacji / odwołanie projektu zamkniętego
17. Klient może dokonać zmiany miejsca realizacji projektu zamkniętego, w terminie:
1) nie późniejszym niż 5 (pięć) dni roboczych przed planowaną datą – swobodnie, za powiadomieniem McHayes;
2) 4 (cztery) dni robocze przed planowaną datą rozpoczęcia i później – wyłącznie za uprzednią zgodą McHayes.
18. Klient w każdym czasie może zwrócić się do Zleceniobiorcy o zmianę terminu realizacji projektu zamkniętego, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli informacja o zmianie terminu została przekazana:
1) nie później niż 5 (pięć) dni roboczych przed datą realizacji – McHayes zobowiązany jest wskazać nie mniej niż dwa inne możliwe terminy realizacji zamówionej usługi;
2) 4 (cztery) dni robocze przed planowaną datą rozpoczęcia – McHayes ma prawo odmówić zmiany terminu realizacji usługi.
19. Klient w każdym czasie może odwołać realizację projektu zamkniętego, z tym zastrzeżeniem, iż każdorazowo, w przypadku jego odwołania:
1) przed dniem rozpoczęcia jednak w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem – McHayes ma prawo obciążyć Klienta kosztami organizacji projektu w wysokości 50% wartości odwołanej usługi;
2) w dniu jego planowanego rozpoczęcia – McHayes ma prawo obciążyć Klienta kosztami organizacji projektu w wysokości 500% wartości odwołanej usługi.
Brak stawienia się Uczestników na miejsce realizacji projektu zamkniętego uważa się za jego odwołanie w dniu realizacji.
20. Hayes uprawniony jest do odwołania projektu zamkniętego w przypadku, gdy Trener, który miał zrealizować usługę zgodnie z zamówieniem złożonym przez Klienta nie będzie mógł zrealizować usługi z przyczyn losowych, a zastąpienie go przez innego Trenera nie będzie możliwe lub Klient nie wyrazi zgody na realizację usługi przez innego, wskazanego przez McHayes Trenera.
Dokumentacja
21. O ile nie zostanie inaczej uzgodnione z Klientem, McHayes na każde szkolenie przygotowuje:
1) imienną lista uczestników, którą każdy z Uczestników zobowiązany jest podpisać jednorazowo na początku szkolenia;
2) anonimowe ankiety poszkoleniowe, o których wypełnienie Uczestnicy proszeni są w trakcie ostatnich godzin trwania Szkolenia.
22. Po zakończeniu realizacji szkolenia zamkniętego i / lub usługi doradczej dokumentację z tym związaną (listy obecności, ankiety poszkoleniowe) McHayes przechowuje w archiwum przez okres 1 (jednego) roku, lub dłuższy jeżeli jest to konieczne, np. do celów księgowych. Po upływie tego okresu dokumenty te oraz wszelkie ich kopie są bezpowrotnie niszczone.
23. Klient w każdym czasie może zwrócić się do McHayes o przekazanie mu i / lub zniszczenie dokumentacji związanej z realizacją usługi, w szczególności dokumentacji zawierającej dane osobowe uczestników, z tym jednak zastrzeżeniem, iż McHayes ma prawo uzależnić przekazanie i / lub zniszczenie dokumentacji od potwierdzenia tego faktu przez Klienta.
§ 3. Szkolenia otwarte
Informacje ogólne
1. Hayes, wielokrotnie w ciągu roku kalendarzowego, organizuje szkolenia otwarte.
2. Informacje o tematyce, Trenerach, datach i godzinach oraz miejscach realizacji poszczególnych szkoleń znajdują się na stronie: www.hayes.com.pl. Informacje można uzyskać również w biurze McHayes.
3. Każde szkolenie otwarte trwa 2 dni, prowadzone jest przez jednego lub dwóch Trenerów dla grupy nie większej niż 20 osób.
Zasady zapisu
4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu otwartym jest przesłanie do McHayes prawidłowo wypełnionego zamówienia. Zamówienia należy składać na formularzu zamówienia udziału w szkoleniu otwartym dostępnym na stronach www.hayes.com.pl. Właściwy formularz zamówienia można również otrzymać w biurze McHayes.
5. Liczba miejsc uczestnictwa w każdym szkoleniu otwartym jest ograniczona. W przypadku wyczerpania dostępnych miejsc o przyjęciu zamówienia decyduje kolejność otrzymania zamówień przez McHayes. Klienci, którzy złożyli zamówienie po wyczerpaniu dostępnych miejsc, są o tym niezwłocznie informowani.
6. W przypadku wyczerpania dostępnych miejsc, za zgodą Klienta, Uczestnik może zostać wpisany na listę rezerwową. Wpisanie na listę rezerwową nie gwarantuje jednak możliwości uczestnictwa w danym szkoleniu otwartym, a jedynie otrzymanie przez Klienta informacji, w przypadku, gdy pojawi się możliwość uczestniczenia w nim kolejnej osoby.
Testy wiedzy / Zasady wydawania dyplomu / certyfikatu uczestnictwa
7. Cena udziału w szkoleniu otwartym obejmuje wydanie Uczestnikowi certyfikatu uczestnictwa, nie obejmuje kosztów przeprowadzenia testu wiedzy oraz wydania Uczestnikowi dyplomu ukończenia szkolenia otwartego.
8. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu otwartym potwierdza wyłącznie udział Uczestnika w danym szkoleniu. Wydawany jest przez Trenera, po zakończeniu szkolenia Uczestnikom, którzy uczestniczyli w co najmniej 65% prowadzonych zajęć.
9. Klient, w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem otwartym, może zwrócić się do McHayes, o przeprowadzenie dla Uczestnika testu wiedzy oraz wydanie dyplomu ukończenia szkolenia otwartego. Usługa przygotowania i przeprowadzenia testu wiedzy wyceniana jest indywidualnie po otrzymaniu zapytania od Klienta.
10. W zależności od potrzeby zgłaszanej przez Klienta test wiedzy może zostać przeprowadzony:
1) jednorazowo (wyłącznie po szkoleniu), dwukrotnie (przed i bezpośrednio po szkoleniu), trzykrotnie (przed, po i miesiąc po szkoleniu);
2) w wersji pisemnej (w trakcie przeprowadzania testu wiedzy wymagana jest obecności wszystkich Uczestników i Trenera).
11. Dyplom ukończenia szkolenia otwartego może być wydany wyłącznie Uczestnikowi, który uczestniczył w co najmniej 65% prowadzonych zajęć oraz udzielił nie mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy realizowanym po szkoleniu. Ocena na dyplomie ukończenia szkolenia uzależniona jest od ilości poprawnych odpowiedzi udzielonych przez Uczestnika:
1) od 0 do 50% poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczna (2);
2) od 50,01 do 70% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna (3);
3) od 70,01 do 90 % poprawnych odpowiedzi – ocena dobra (4);
4) od 90,01 do 100% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra (5).
Cena
12. Cena udziału w szkoleniu otwartym obejmuje wyłącznie udostępnienie Uczestnikowi miejsca na danym szkoleniu otwartym, w tym:
1) lunch i przerwy kawowe;
2) komplet materiałów dydaktycznych;
3) wydanie certyfikatu uczestnictwa.
13. Cena udziału w szkoleniu otwartym nie obejmuje w szczególności kosztów dojazdu Uczestnika, jego wyżywienia innego niż lunch i przerwy kawowe oraz noclegu, nie zależy też od tego czy Uczestnik faktycznie wziął udział w szkoleniu. Uczestnik, który z przyczyn losowych nie mógł uczestniczyć w całości lub części szkolenia otwartego, na które został zgłoszony, może zwrócić się do Zarządu McHayes o umożliwienie udziału w innym szkoleniu otwartym.
Zasady rezygnacji
14. Bezkosztowe wycofanie złożonego zamówienia udziału w szkoleniu otwartym możliwe jest w okresie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć, lub w przypadku, gdy na dane szkolenie otwarte prowadzona jest lista rezerwowa, a osoba z listy rezerwowej zgodzi się skorzystać ze zwalnianego miejsca.
15. W przypadku innym niż opisany w ustępie poprzedzającym Klient, pomimo zgłoszenia rezygnacji, zobowiązany jest do zapłaty ceny. Jednakże w przypadku, gdy wskazany przez niego Uczestnik nie może uczestniczyć w zajęciach, uprawniony jest do dokonania zmiany Uczestnika lub może zwrócić się do Zarządu McHayes o umożliwienie Uczestnikowi udziału w innym szkoleniu otwartym.
Odwołanie szkolenia otwartego
16. Hayes uprawniony jest do odwołania szkolenia otwartego w przypadku niezebrania wystarczającej liczby Uczestników oraz w przypadku, gdy Trener nie będzie mógł poprowadzić szkolenia otwartego z przyczyn losowych.
17. W przypadku odwołania szkolenia otwartego wszyscy Klienci, którzy założyli zamówienie na dane szkolenie otwarte oraz wnieśli opłatę za udział, otrzymają zwrot 100% wpłaconych środków w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania.
Dokumentacja
18. Na każdym szkoleniu otwartym:
1) prowadzona jest imienna lista uczestników, którą każdy z Uczestników zobowiązany jest podpisać jednorazowo na początku szkolenia;
2) przeprowadzane są anonimowe ankiety poszkoleniowe, o których wypełnienie Uczestnicy proszeni są w trakcie ostatnich godzin trwania Szkolenia.
19. Po zakończeniu szkolenia otwartego dokumentację z tym związaną (listy obecności, ankiety poszkoleniowe) McHayes przechowuje w archiwum przez okres 1 (jednego) roku, lub dłuższy jeżeli jest to konieczne, np. do celów księgowych. Po upływie tego okresu dokumenty te oraz wszelkie ich kopie są bezpowrotnie niszczone.
20. Klient w każdym czasie może zwrócić się do McHayes o:
1) przekazanie mu kopii dokumentacji związanej z realizacją usługi, z tym zastrzeżeniem, iż z kopii listy usunięte zostaną dane osobowe innych uczestników szkolenia;
2) usunięcie danych osobowych Uczestnika z dokumentów, z tym jednak zastrzeżeniem, iż McHayes ma prawo uzależnić ich usunięcie od potwierdzenia tego faktu przez Klienta.
§ 4. Szkoła Zarządzania Sprzedażą
Informacje ogólne
1. Hayes, w każdym roku kalendarzowym, organizuje dwie edycje Szkoły Zarządzania Sprzedażą, każdorazowo obejmujące dwa kierunki:
1) Accout Management – Sprzedaż Doradczo Ekspercka;
2) Zarządzanie Działem Sprzedaży.
2. Każda z edycji Szkoły Zarządzania Sprzedażą trwa 4 miesiące i obejmuje po 4 dwudniowe zjazdy, po jednym zjeździe w każdym miesiącu trwania:
1) edycja wiosenna – od marca do czerwca;
2) edycja jesienna – od października danego roku do stycznia roku kolejnego.
Daty poszczególnych zjazdów oraz informacje o miejscu realizacji bieżącej edycji Szkoły Zarządzania Sprzedażą podane są na stronie: www.sprzedaz.edu.pl. Informacje można uzyskać również w biurze McHayes.
3. Hayes zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie Szkoły Zarządzania Sprzedażą, w szczególności w przypadku, gdy któryś z Trenerów nie będzie mógł poprowadzić wykładów z przyczyn losowych.
4. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Dydaktycznego Szkoły Zarządzania Sprzedażą.
Zasady zapisu
5. Warunkiem uczestnictwa w Szkole Zarządzania Sprzedażą jest przesłanie do McHayes prawidłowo wypełnionego zamówienia. Zamówienia należy składać na formularzu Aplikacji Szkoły Zarządzania Sprzedażą dostępnym na stronach www.sprzedaz.edu.pl. Właściwy formularz zamówienia można również otrzymać w biurze McHayes.
6. Liczba miejsc uczestnictwa na każdym z kierunków, w każdej z edycji Szkoły Zarządzania Sprzedażą jest ograniczona. W przypadku wyczerpania dostępnych miejsc o przyjęciu zamówienia decyduje kolejność otrzymania zamówień przez McHayes. Klienci, którzy złożyli zamówienie po wyczerpaniu dostępnych miejsc, są o tym niezwłocznie informowani.
7. W przypadku wyczerpania dostępnych miejsc, za zgodą Klienta, Uczestnik może zostać wpisany na listę rezerwową. Wpisanie na listę rezerwową nie gwarantuje jednak możliwości uczestnictwa w danej edycji Szkoły Zarządzania Sprzedażą, a jedynie otrzymanie przez Klienta informacji, w przypadku, gdy pojawi się możliwość uczestnictwa w danej edycji Szkoły Zarządzania Sprzedażą.
Egzamin końcowy / Zasady wydawania dyplomu / certyfikatu uczestnictwa
8. Cena udziału w Szkole Zarządzania Sprzedażą obejmuje egzamin końcowy oraz wydanie Uczestnikowi Dyplomu Praktyka Sprzedaży.
9. Dyplom Praktyka Sprzedaży może być wydany wyłącznie Uczestnikowi, który uczestniczył w co najmniej 65% zajęć przewidzianych dla danego kierunku oraz uzyskał nie mniej niż 40 punktów z egzaminu końcowego.
10. Uczestnikowi, który uczestniczył w co najmniej 65% zajęć, ale nie jest uprawniony do otrzymania Dyplomu Praktyka Sprzedaży, na jego prośbę, może zostać wydany Certyfikat Uczestnictwa.
11. Egzamin końcowy odbywa się w drugiej połowie ostatniego dnia zajęć i jest przeprowadzany zgodnie z Regulaminem Dydaktycznym Szkoły Zarządzania Sprzedażą.
12. Ocena na Dyplomie Praktyka Sprzedaży uzależniona jest od ilości poprawnych odpowiedzi udzielonych przez Uczestnika na egzaminie końcowym, oraz ilości punktów uzyskanych z e-learningu:
1) od 0 do 40 punkty – ocena niedostateczna (2);
2) od 40,1 do 60 punktów – ocena dostateczna (3);
3) od 60,1 do 80 punktów – ocena dobra (4);
4) od 80,1 do 100 punktów – ocena bardzo dobra (5).
Cena
13. Cena udziału w Szkole Zarządzania Sprzedażą obejmuje wyłącznie udostępnienie Uczestnikowi miejsca w 8-dniowym cyklu zajęć przewidzianym dla tego kierunku i tej edycji Szkoły Zarządzania Sprzedażą, na którą został zgłoszony, w tym:
1) przerwy kawowe dla Uczestników (przekąski, napoje ciepłe oraz zimne);
2) komplet materiałów dydaktycznych;
3) dostęp do szkolenia e-learningowego;
4) możliwość podejścia do egzaminu końcowego;
5) wydanie Dyplomu Praktyka Sprzedaży (w przypadku uzyskania przez Uczestnika pozytywnej oceny z egzaminu końcowego).
14. Cena udziału w Szkole Zarządzania Sprzedażą nie obejmuje w szczególności kosztów dojazdu Uczestnika, jego wyżywienia oraz noclegu, nie zależy też od ilości zajęć, w których Uczestnik faktycznie wziął udział. Uczestnik, który z przyczyn losowych nie może uczestniczyć w części zajęć, na które został zgłoszony, może zwrócić się do Zarządu McHayes o umożliwienie udziału w zajęciach realizowanych na danym kierunku w ramach kolejnej edycji Szkoły Zarządzania Sprzedażą.
Zasady rezygnacji
15. Bezkosztowe wycofanie złożonego zamówienia udziału w Szkole Zarządzania Sprzedażą możliwe jest w okresie do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć, lub w przypadku, gdy na dany kierunek, danej edycji Szkoły Zarządzania Sprzedażą prowadzona jest lista rezerwowa, a osoba z listy rezerwowej zgodzi się skorzystać ze zwalnianego miejsca.
16. W przypadku innym niż opisany w ustępie poprzedzającym Klient, pomimo zgłoszenia rezygnacji, zobowiązany jest do zapłaty ceny. Jednakże w przypadku, gdy wskazany przez niego Uczestnik nie może uczestniczyć w zajęciach, uprawniony jest do dokonania zmiany Uczestnika lub może zwrócić się do Zarządu McHayes o umożliwienie Uczestnikowi udziału w całości lub części zajęć realizowanych w ramach kolejnej edycji Szkoły Zarządzania Sprzedażą.
Odwołanie zjazdu
17. Hayes uprawniony jest do odwołania zjazdu Szkoły Zarządzania Sprzedażą wyłącznie w przypadkach nadzwyczajnych wynikających z przyczyn losowych. W przypadku gdy jeden z Trenerów nie będzie mógł poprowadzić zajęć z przyczyn losowych, McHayes zapewni zastępstwo i / lub dokona zmian w programie Szkoły Zarządzania Sprzedażą, tak aby zapewnić realizację zjazdu.
Dokumentacja
18. Na każdym zjeździe Szkoły Zarządzania Sprzedażą prowadzona jest imienna lista uczestników, którą każdy z Uczestników zobowiązany jest podpisać jednorazowo na początku zjazdu.
19. Na koniec każdej edycji Szkoły Zarządzania Sprzedażą przeprowadzane są anonimowe ankiety poszkoleniowe, o których wypełnienie Uczestnicy proszeni są w trakcie ostatnich godzin trwania ostatniego ze zjazdów.
20. Po zakończeniu danej edycji Szkoły Zarządzania Sprzedażą dokumentację z tym związaną (listy obecności, ankiety poszkoleniowe) McHayes przechowuje w archiwum przez okres 1 (jednego) roku, lub dłuższy jeżeli jest to konieczne, np. do celów księgowych. Po upływie tego okresu dokumenty te oraz wszelkie ich kopie są bezpowrotnie niszczone.
21. Klient w każdym czasie może zwrócić się do McHayes o:
1) przekazanie mu kopii dokumentacji związanej z realizacją usługi, z tym zastrzeżeniem, iż z kopii listy usunięte zostaną dane osobowe innych uczestników;
2) usunięcie danych osobowych Uczestnika z dokumentów, z tym jednak zastrzeżeniem, iż McHayes ma prawo uzależnić ich usunięcie od potwierdzenia tego faktu przez Klienta.
§ 5. Dane osobowe
1. Przetwarzanie danych osobowych przez McHayes reguluje Regulamin Przetwarzania Danych Osobowych dostępny w siedzibie McHayes.
2. Realizacja niektórych elementów Usług (przykładowo wydanie certyfikatów uczestnictwa) wymaga przetwarzania przez McHayes danych osobowych, w szczególności danych osobowych Uczestników. Stosowane przez McHayes procedury realizacji Usług umożliwiają jednak:
1) zrealizowanie Usług na rzecz Uczestników, których dane osobowe nie będą przetwarzane przez McHayes – w takich przypadkach nie jest jednak możliwe wydanie certyfikatu uczestnictwa, a niemożliwa może być również realizacja innych elementów Usługi, co jednak pozostanie bez wpływu na jej cenę;
2) zrealizowanie Usług na rzecz Uczestników, których dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wydania certyfikatu uczestnictwa – w takich przypadkach Uczestnik powierza McHayes przetwarzanie wyłącznie imienia i nazwiska (wpisując swoje dane na liście obecności), wyłącznie w celu wydania certyfikatu;
3) zrealizowanie Usług na rzecz Uczestników, których dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania McHayes przez Klienta.
3. We wszystkich przypadkach innych niż opisane w ustępie poprzedzającym dane osobowe przetwarzane są przez McHayes przy wykorzystaniu systemu CRM. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE każda osoba, której dane osobowe zostaną wprowadzone do systemy CRM niezwłocznie, w pełni automatycznie otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie wymagane informacje.
§ 6. Prawa autorskie
1. Materiały szkoleniowe, testy wiedzy, ankiety, kwestionariusze oraz metodologia realizacji Usług jak również wszelkie opracowania tego dotyczące, w tym nowoopracowane w trakcie realizacji Usług, stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i są przedmiotem autorskich praw majątkowych przysługujących McHayes oraz Trenerom.
2. Jeżeli inaczej nie zostało jednoznacznie wskazane w zawartej umowie Klient nie nabywa żadnych praw do utworów opisanych w ustępie poprzedzającym chociażby ich kopie lub oryginały zostały mu udostępnione, a w szczególności na złożonego zamówienia / zawartej umowy nie następuje przeniesienie na Niego takich praw, ani nie zostaje udzielona na Jego rzecz licencja.
§ 7. Reklamacje / kontakt z Zarządem
1. Reklamacje dotyczące Usług realizowanych przez McHayes mogą być składane przez Klientów w biurze McHayes w każdej wybranej przez Klienta formie (pisemnie, e-mail, telefonicznie) z tym zastrzeżeniem, iż odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona przy wykorzystaniu tego samego kanału komunikacji, stąd też zalecana jest forma pisemna lub e-mail.
2. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji.
3. Klienci i Uczestnicy mogą też kierować informacje / pytania / reklamacje bezpośrednio do Zarządu McHayes. W tym celu pisma składane w biurze McHayes oraz wysyłane pocztą powinny być adresowane na „Zarząd”, natomiast korespondencja elektroniczna powinna być kierowana bezpośrednio na adresy e-mail członków zarządu McHayes.
§ 8. Zmiana OWU
1. Hayes zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w OWU.
2. Zmiany w OWU wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na niniejszej stronie internetowej, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Zmiany w OWU mają zastosowanie do zamówień złożonych po dacie ich opublikowania.
Warszawa, 1 lutego 2020 roku

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.